Registerbeskrivning

Personuppgiftslag (523/99) 10 §
Datum för upprättandet av registret: 4.4.2014

1. Den registeransvarige

KIVAT / Agtuvi Oy
www.kivatshop.se
Kursonkatu 4
33840 Tammerfors
Finland

tfn +358 3 389 0225
kundservice@kivat.se

2. Kontakt i ärenden som gäller registret

Agtuvi Oy / KIVAT
Kursonkatu 4
33840 Tammerfors
FINLAND
E-post: kundservice@kivat.se

3. Registrets namn

Kivat webbshoppens kundregister

4. Syftet med användningen av personuppgifter

• vårdande av kundrelationen, upprätthållande av den registeransvariges funktioner och kundtjänst, utveckling och analysering samt inriktning av marknadsföringen till olika kundgrupper
• De insamlade personuppgifterna kan användas i marknadsföringssyfte i enlighet med den tillämpningsbara lagstiftningen, såsom den finska personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

5. Registrets datainnehåll

• Den registrerade personens namn, adress, telefonnummer, e-postadress, orderhistorik, information om tillstånd för och förbund mot marknadsföring och tidpunkten då kundrelationen inleddes
• Uppgifter med anknytning till erbjudanden och inköp samt uppgifter med anknytning till övrig kontakt, såsom: förmåner som riktas till och erbjuds registrerade personer, tjänster och kampanjer samt deras användning och kontakt, kommunikation och åtgärder med anknytning till ett övrigt affärsmässigt sammanhang
• I webbshoppen sparas i inget skede sådana kunduppgifter som kräver särskild omsorg, såsom kreditkortsuppgifter, personbeteckningar etc.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

• Uppgifterna samlas i regel in av de registrerade personerna själva då kundrelationen eller annan affärsmässig kontakt inleds och under dess gång.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Agtuvi Oy kan överlåta personuppgifter inom de gränser som den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver enligt följande:
• Utgående från samtycke som ges av den registrerade personen.
• Med stöd av krav enligt tvingande lagstiftning.
Av praktiska tekniska orsaker och orsaker med koppling till användningen av uppgifterna kan uppgifterna komma att förvaras på servrar som upprätthålls av utomstående tjänsteleverantörer som Agtuvi Oy använder sig av och dessa utomstående tjänsteleverantörer kan komma att hantera uppgifter för Agtuvi Oy:s räkning.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES-området

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES-området.

9. De registrerade personernas rättigheter

De registrerade personerna har inom de gränser som fastställs i lagen rätt att kontrollera:
• vilka uppgifter Agtuvi Oy har samlat in om honom eller henne
• kräva att felaktiga, icke-nödvändiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter korrigeras eller avlägsnas
• förbjuda Agtuvi Oy att hantera hans eller hennes personuppgifter för direkt marknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar

De ovan nämnda rättigheterna kan utövas genom att kontakta Agtuvi Oy med de kontaktuppgifter som anges i inledningen av denna registerbeskrivning.

10. Principerna för skyddet av registret

Inget manuellt material om registret existerar. Uppgifterna finns på en server som förvaltas av Agtuvi Oy och upprätthålls av Fonecta.
Det finns anvisningar inom den registeransvariges organisation för användningen av registret och tillgången till personregistret är begränsad på så vis att endast de anställda hos den registeransvarige som med tanke på sina arbetsuppgifter har rätt till detta har tillgång till och rätt att använda uppgifterna i registret som sparats i ADB-systemet. ADB-systemet är skyddat med hjälp av ett skyddsprogram för operativsystemet. Åtkomst till systemet förutsätter inmatning av användarnamn och lösenord av samtliga registeranvändare.

Din kundvagn är tom

Villkor

Agtuvi Oy/leveransvillkor för KIVAT-webbshoppen
Giltiga från och med 1.4.2014.

Se även registerbeskrivning

1. ALLMÄNNA VILLKOR

www.kivatshop.se är en webbshop som upprätthålls av Agtuvi Oy, där försäljaren av handelsvaror är Agtuvi Oy, (Kursonkatu 4, 33840 Tammerfors, Tfn +358 3 389 02 25) FO-nummer 0153199-7. Dessa leveransvillkor tillämpas i affärsrelationen mellan Agtuvi Oy och dess kunder. Dessa leveransvillkor gäller tills vidare. Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkoren utan att meddela om detta på förhand.
Agtuvi Oy ansvarar ej för skada som uppkommer till följd av force majeure. Force majeure anses vara en sådan oförutsägbar händelse eller förändrade förhållanden som ligger utanför Agtuvi Oy:s inflytandesfär, inklusive strejk eller annan arbetskonflikt, naturfenomen, oroligheter i samhället och övriga undantagstillstånd. Agtuvi Oy är skyldig att informera Kunden så fort som möjligt vid inträffande av force majeure.

2. KUNDEN

www.kivatshop.se säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner/företag med en leveransadress i Sverige.
Inom konsumenthandeln iakttas gällande finsk konsumentskyddslagstiftning och konsumentskyddslagstiftning på EU-nivå. Dessa leveransvillkor är inte giltiga i den mån som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som fastställs i tvingande lagstiftning.
De uppskattade leveranstiderna är beräknade utgående från uppgifter från materialleverantörerna och materialproduktionen. Agtuvi Oy eller företagets materialleverantörer svarar inte för fördröjningar som beror på oförutsägbara förändringar med uppkomst utanför deras inflytelsesfär. Det bindande handelsavtalet träder i kraft då Kunden har godkänt dessa leveransvillkor och ordern har registrerats i Agtuvi Oy:s system.

Dataskydd

Kundens uppgifter sparas i Agtuvi Oy:s kundregister. Uppgifterna i registrets används för att upprätthålla och vårda kundrelationen. Agtuvi Oy har utöver detta rätt att hantera och överlåta uppgifter i registret för ett motiverat användningssyfte (såsom direkt marknadsföring) i enlighet med personuppgiftslagen (523/99) med Kundens samtycke. En registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen finns till påseende på Agtuvi Oy:s webbplats. Kunden kan kontrollera uppgifter som rör honom eller henne själv genom att kontakta Agtuvi Oy:s kundservice: kundservice@kivat.se

3. PRODUKTER OCH PRISLISTA

Priserna anges i svenska kronor (SEK) och innehåller den för tillfället gällande mervärdesskatt, som för närvarande är 24 %. I priserna ingår inte expeditionsavgifter, om inget annat nämns. De priser som vi uppger på webbplatsen www.kivatshop.se vid tidpunkten för ordern är giltiga under kundens hela inköpsprocess. Agtuvi Oy förbehåller sig rätten till ändringar i priserna och expeditionsavgifterna. Eventuella prisändringar och ändringar i expeditionsavgifterna gäller endast order som görs efter att ändringarna trätt i kraft.

Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att ångra en order om det är fråga om ett tydligt prisfel. Med ett tydligt prisfel avses i webbshoppen att produktens pris är klart och betydligt avvikande från produktens riktiga pris (t.ex. om produktens pris är 0,00 €). I dessa fall då priset klart avviker från det riktiga priset antas Kunden förstå att prisuppgiften är felaktig.

Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att begränsa försäljning av produkter i exceptionellt stora partier.

För produkter som tillverkats eller beställts enligt Kundens önskemål beviljas inte ensidig ångerrätt. Eventuella kostnader i samband med att en order ångras debiteras i sin helhet av köparen.

Färger
Vi kan inte garantera att färgerna på skärmen perfekt motsvarar färgen hos de egentliga produkterna. Hur färgerna ser ut på skärmen beror på inställningarna för Kundens egen dator.

4. BETALNINGSMETODER

En uppdaterad lista över betalningsmetoder finns på webbplatsen www.kivatshop.se under Betalningsmetoder.
Klarna Bank Ab (2247127-6) förverkligar betalningsförmedlingstjänsten och levererar betalningstjänsten i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Betalningar som görs med Visa, American Express eller MasterCard har Klarna Bank Ab som betalningsmottagare på kortfakturan och Klarna Bank Ab förmedlar betalningen till säljaren. Klarna innehar tillstånd för betalningsinstitut.

Klarna Oy, FO-nummer: 2247127-6
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Telefon: 08- 120 120 10
Måndag-Torsdag 08:00 – 20:00
Fredag 08:00-18:00
Lördag-Söndag 10:00-17:00

5. LEVERANSSÄTT

Agtuvi Oy iakttar största försiktighet vid mottagande och leverans av order. Agtuvi Oy levererar order som godkänts av bolaget utan dröjsmål och i den ordning de anländer. Behandlingstiden för ordern är i snitt 1–3 arbetsdagar efter att den automatiska orderbekräftelsen skickats. Transporttiden är vanligtvis 2–5 vardagar. Om produkterna inte kan levereras eftersom de inte finns i lagret eller om leveransen försenas av en annan anledning informeras Kunden om detta per e-post. Agtuvi Oy ansvarar inte för eventuella skador som förorsakas av att den angivna leveranstiden överskrids.

De leveranssätt som erbjuds är: Avhämtning hos Posten

I webbshoppen beaktas eventuella rabatter och erbjudanden automatiskt i expeditionsavgifterna i samband med att ordern görs.
Kunden är skyldig att kontrollera leveransen inom 14 dygn efter att den anlänt och ta del av anvisningarna för tvätt och vård av produkten innan produkten tas i bruk.

6. RETUR AV PRODUKTER

Agtuvi Oy ansvarar för att varje försändelse noga kontrolleras innan den skickas till Kunden. Om Kunden trots detta får en felaktig produkt eller fel produkt ska han eller hon kontakta kundservice: kundservice@kivat.se
De produkter som Kunden har beställt har full ånger- och returrätt inom 14 dagar efter att produkterna mottagits. Om Kunden inte är nöjd med sin order och returnerar ordern i sin helhet, återbetalas han eller hon hela det belopp som han eller hon betalat för ordern. Om Kunden endast returnerar en del av produkterna återbetalas inte expeditionsavgifterna.
Kunden har rätt att prova produkterna, men produkter som returneras ska vara oanvända och i ursprungsskick och de ursprungliga prislapparna och etiketterna ska fortfarande sitta fast i produkterna.
Ytterligare anvisningar för retur hittar du på webbplatsen www.kivatshop.se under Inköpsanvisningar – Returanvisningar. Vid oklarheter ska Kunden kontakta kundtjänsten: kundservice@kivat.se för närmare anvisningar.

Returadress:

KIVAT/ Agtuvi Oy
Kursonkatu 4
33840 Tammerfors
Finland

BYTE AV PRODUKT:
Om du önskar byta en produkt som du har beställt mot en annan, kontakta vår kundservice: kundservice@kivat.se

Oinlösta paket
En påminnelse skickas alltid om paketet inte har avhämtats. Om paketet inte avhämtas returneras det till oss som ett ej inlöst paket. Ett paket som inte lösts in är inte det samma som ett paket som returnerats och därför förbehåller vi oss rätten att inte skicka nya order.

7. GARANTI OCH ANSVAR FÖR FEL

Kunden är skyldig att ta del av anvisningarna för tvätt och/eller vård som levererats tillsammans med produkten innan produkten tas i bruk. Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att konstatera fel som rapporterats för produkterna.

Reklamationer

Reklamationer hanteras skriftligen. En fritt formulerad reklamation kan skickas per e-post till adressen: kundservice@kivat.se
Avgörande av tvistemål och behörig tingsrätt: Tvistemål avgörs i tingsrätten på Agtuvi Oy:s hemort. Ombudsarvodet ersätts inte, eftersom konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden erbjuder kostnadsfri hjälp med lösning av tvister.

9. PRODUKT- OCH SERVICEANSVAR

Produkterna och tjänsterna säljs alltid som sådana. Ansvaret för produktfel är begränsat till eventuell återbetalning av försäljningspriset minus bruksnyttan.
Agtuvi Oy är inte skyldigt att iaktta avtalet, om företaget utsätts för force majeure som inte rimligen kan överkommas. Agtuvi Oy är inte skyldigt att vid inträffande av force majeure ersätta kunden för skada eller kostnader och har rätt att häva avtalet.
Då kunden lämnar en order godkänner han eller hon dessa Agtuvi Oy:s leveransvillkor.

Företagsinformation:
KIVAT / Agtuvi Oy
www.kivatshop.se
Kursonkatu 4
33840 Tammerfors
Suomi / Finland

FO-nummer: 0153199-7
momsnummer: 430210-05

Webbshop, kundservice: kundservice@kivat.se

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Om cookies

Jag accepterar användningen av cookies
Användande av cookies på webbplatsen

En cookie är en datafil som tjänsteleverantörs webbserver sparar i användares dator. I praktiken är den en liten, anonym, användarspecifik textbaserad datafil som sparas i användarens webbläsare. Webbservern kan senare läsa cookien och därmed identifiera webbläsaren (t.ex. när användaren kommer tillbaka till en tidigare besökt webbplats). Cookien kan användas bara av den webbservern som har sparat den och ingen användare kan identifieras med cookien. Cookies är inte heller skadliga för användarens dator.

Det finns två olika slags cookies: sessionscookies går ut när användaren avslutar användningen av en webbservice, permanenta cookies sparas i webbläsaren för en bestämd tid eller tills användaren tar bort dem. Cookies förbättrar webbplatsens användbarhet och möjliggör visst funktionalitet liksom personliga modifikationer till webbplatser, lätt inloggning till servicen och återställning av den senaste sessionen.

Vi använder cookies för att möjliggöra funktionalitet i våra tjänster. Med cookies kan vi också samla in data om de webbläsare och den utrustning som används för att besöka vår webbplats. Insamlad data kan användas för analytisk forskning och riktad marknadsföring. Cookies förbättrar våra tjänsters användbarhet och gör marknadsföring på webbplatsen mer ändamålsenlig och riktad.

En cookie innehåller endast ett individuellt, sessionsspecifikt kännetecken som används för att identifiera en webbläsare som besöker webbplatsen.

Vid besöket av vår webbplats ger du ditt samtycke till den databehandling som har beskrivits här ovanför. Du kan förstås också inaktivera cookies, men det kan ha en negativ inverkan på användning av webbplatser eftersom cookies är en teknisk lösning för att förverkliga kommunikationsprotokoll mellan webbläsare och webbservrar och många webbplatser fungerar inte utan dem. Mer information om webbläsares specifika inställningar finns i dokumentation som publicerats av webbläsarens utvecklare.

Vi använder reklamcookies från tredje parter för att presentera våra produkter på vår webbplats och på andra webbplatser. Du kan inaktivera vissa reklamcookies från tredje part genom administrationsinställningar på deras webbplatser. Sådana är bl.a. Google DoubleClick.

Många webbläsare möjliggör inaktiverande av cookies från tredje parter. I så fall tillåter webbläsaren endast sådana cookies som kommer direkt från den webbtjänsten som man använder just då. Inaktivering görs genom webbläsarens inställningar (då inaktiveras alla cookies från tredje part) eller på Your Online Choices – webbplatsen (du kan välja individuellt vilka företags cookies som inaktiveras).

Du kan rensa bort cookies ur webbläsarens cacheminne genom webbläsarens inställningar. Därmed tas det individuella som tecknet sparats i webbläsaren och webbanvändningsprofilen baserad därpå bort. Nya cookies sparas dock i webbläsaren även efter rensningen.